Vyznávané hodnoty

Možnosť obrátiť sa na spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v spleti rýchlo sa meniacich právnych predpisov je jedným z faktorov, ktorý umožňuje mojím klientom byť vždy o krok vpred.

Individuálny prístup

 • Dôkladná znalosť konkrétnych potrieb a cieľov klienta je nevyhnutným predpokladom na prispôsobenie úkonov právnej služby, ako aj právnej stratégie v každom jednotlivom prípade.
 • Vďaka doplnkovému manažérskemu vzdelaniu som schopná sa rýchlo zorientovať v nastolených problémoch, potrebách a sledovaných cieľoch klientov.

Precíznosť

 • Zohľadnenie každého detailu pri vypracúvaní právnych analýz, príprave, spracovaní a pripomienkovaní zmlúv, iných právnych dokumentov, návrhov a rôznych podaní na súdy a orgány štátnej správy je samozrejmým štandardom.

Dôvera a Etika

 • Dôvera je základným kameňom úspešnej spolupráce medzi advokátom a klientom.
 • Diskrétnosť, zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem pri poskytovaní právnych služieb je samozrejmosťou.

O mne

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Dip.Mgmt

Motto: „Právo patrí bdelým.“ („Vigilantibus iura scripta sunt.“)

Vzdelanie

 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som ukončila v roku 2008.
 • V roku 2010 – 2011 som absolvovala doplnkové vzdelávanie na Open University of Business School, kde som získala vzdelanie aj v oblasti manažmentu, riadenia zmien a výkonnosti v organizáciách.
 • Od roku 2012 som externou študentkou doktorantského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na katedre občianskeho práva. Téma dizertačnej práce – „Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci“

Skúsenosti

 • Počas univerzitného štúdia som poskytovala právne poradenstvo pre organizáciu pôsobiacu v treťom sektore, zaoberajúcu sa ochranou ľudských práv. Taktiež som v tomto období pôsobila v poprednej advokátskej kancelárii s hlavným sídlom v Košiciach, ako právna praktikantka.
 • Po ukončení štúdia som zotrvala v advokácii a pôsobila som ako advokátska koncipientka.
 • Od roku 2012 som zapísaná ako advokátka v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6152.

Znalosť cudzích jazykov

 • Plynulo hovorím po anglicky, a to vrátane právnej terminológie.
 • Mám základnú znalosť nemeckého jazyka.

Publikácie

 • „Štát ako účastník civilného konania“ - Príspevok na Medzinárodnej konferencii mladých právnikov na Právnickej fakulte UPJŠ Košice, 8. marec 2013
 • „K prípustnosti odvolania proti rozhodnutiu o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a OSP“ – Príspevok na Medzinárodnej konferencii „Akademické akcenty“ organizovanej Paneurópskou univerzitou v Bratilsave, 9. December 2013

Právne služby

Oblasti poskytovania právnych služieb:

 • Správne právo
 • Autorské právo
 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Ústavné právo
 • Trestné právo

Externé odkazy:

Slovenská advokátska komorawww.sak.sk

Min. spravodlivosti SRwww.justice.gov.sk

Ústavný súd SRportal.concourt.sk

Najvyšší súd SRwww.supcourt.gov.sk

Centrum právnej pomociwww.legalaid.sk

Právne predpisy Európskej únieeur-lex.europa.eu

Súdny dvor Európskej úniecuria.europa.eu

Správne právo

 • Zápis práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Priestupkové konanie, správne konanie
 • Živnostenské právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Stavebné právo
 • Ochrana pamiatkového fondu

Autorské právo

 • Autorské zmluvy – vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie
 • Majetkové a osobnostné práva autora
 • Súdne spory v oblasti autorského práva

Občianske právo

 • Sporová agenda o zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
 • Zmluvné pokuty v občianskom práve
 • Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie občianskoprávnych zmlúv
 • Spotrebiteľské právo
 • Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych záväzkov
 • Občianskoprávna sporová i nesporová agenda

Rodinné právo

 • Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • Rozvod manželstva a úprava rodičovských práv k maloletým deťom
 • Určenie rodičovstva

Obchodné právo

 • Spracovávanie návrhov na zápis vzniku, zániku a zmien v obchodných spoločnostiach v obchodnom registri (corporate governance)
 • Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka
 • Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych záväzkov
 • Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie obchodnoprávnych zmlúv
 • Obchodnoprávna sporová agenda

Pracovné právo

 • Vypracovanie, pripomienkovanie, revízia zmlúv a dohôd
 • Uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Náhrada škody v pracovnom práve

Právo sociálneho zabezpečenia

 • Právne zastupovanie v konaniach o odvolaniach proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne

Ústavné právo

 • Právne zastupovanie v konaniach o sťažnostiach fyzických a právnických osôb pre porušenie základných ľudských práv a slobôd

Trestné právo

 • Právne zastupovanie obvinených, ako aj poškodených trestnými činmi

Kontakt

Kontakt

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Dip.Mgmt
Hlavná 45
080 01, Prešov

Mobil: (0)907 129 893

LinkedIn: Ľuba Bereznaninová, JUDr.

Neváhajte, napíšte mi ...

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.