Vyznávané hodnoty

Možnosť obrátiť sa na spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v spleti rýchlo sa meniacich právnych predpisov je jedným z faktorov, ktorý umožňuje mojím klientom byť vždy o krok vpred.

Individuálny prístup

 • Dôkladná znalosť konkrétnych potrieb a cieľov klienta je nevyhnutným predpokladom na prispôsobenie úkonov právnej služby, ako aj právnej stratégie v každom jednotlivom prípade.
 • Vďaka doplnkovému manažérskemu vzdelaniu som schopná sa rýchlo zorientovať v nastolených problémoch, potrebách a sledovaných cieľoch klientov.

Precíznosť

 • Zohľadnenie každého detailu pri vypracúvaní právnych analýz, príprave, spracovaní a pripomienkovaní zmlúv, iných právnych dokumentov, návrhov a rôznych podaní na súdy a orgány štátnej správy je samozrejmým štandardom.

Dôvera a Etika

 • Dôvera je základným kameňom úspešnej spolupráce medzi advokátom a klientom.
 • Diskrétnosť, zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem pri poskytovaní právnych služieb je samozrejmosťou.

O mne

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Dip.Mgmt

Motto: „Právo patrí bdelým.“ („Vigilantibus iura scripta sunt.“)

Vzdelanie

 • Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som ukončila v roku 2008.
 • V roku 2010 – 2011 som absolvovala doplnkové vzdelávanie na Open University of Business School, kde som získala vzdelanie aj v oblasti manažmentu, riadenia zmien a výkonnosti v organizáciách.
 • Od roku 2012 som externou študentkou doktorantského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na katedre občianskeho práva. Téma dizertačnej práce – „Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci“

Skúsenosti

 • Počas univerzitného štúdia som poskytovala právne poradenstvo pre organizáciu pôsobiacu v treťom sektore, zaoberajúcu sa ochranou ľudských práv. Taktiež som v tomto období pôsobila v poprednej advokátskej kancelárii s hlavným sídlom v Košiciach, ako právna praktikantka.
 • Po ukončení štúdia som zotrvala v advokácii a pôsobila som ako advokátska koncipientka.
 • Od roku 2012 som zapísaná ako advokátka v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6152.

Znalosť cudzích jazykov

 • Plynulo hovorím po anglicky, a to vrátane právnej terminológie.
 • Mám základnú znalosť nemeckého jazyka.

Publikácie

 • „Štát ako účastník civilného konania“ - Príspevok na Medzinárodnej konferencii mladých právnikov na Právnickej fakulte UPJŠ Košice, 8. marec 2013
 • „K prípustnosti odvolania proti rozhodnutiu o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a OSP“ – Príspevok na Medzinárodnej konferencii „Akademické akcenty“ organizovanej Paneurópskou univerzitou v Bratilsave, 9. December 2013

Osobný bankrot

Máte viacero dlhov, ktoré už nedokážete včas a riadne splácať? Hľadáte možnosť ako túto svoju situáciu efektívne riešiť? Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje postup, prostredníctvom ktorého sa môžete legálne zbaviť svojich dlhov. Ide o vyhlásenie tzv. osobného bankrotu a následné oddlženie. Základným predpokladom na to, aby súd vyhlásil osobný bankrot je, že dlžníkom je fyzická osoba, ktorá má 30 dní po lehote splatnosti aspoň 2 peňažné dlhy voči viac ako 1 veriteľovi, nemá viac ako 50 veriteľov a jej majetok nepresahuje hodnotu 165.000,- Eur.

Na začatie konania o vyhlásenie osobného bankrotu je potrebné podať na príslušnom súde písomný návrh, ktorý zároveň obsahuje aj návrh na oddlženie.

Keďže sama pôsobím ako správkyňa konkurznej podstaty, kde aktívne riešim prípady osobného bankrotu a oddlženia fyzických osôb, ponúkam Vám komplexné právne poradenstvo vo veci vyhlásenia osobného bankrotu a oddlženia, vrátane prípravy profesionálneho návrhu a súvisiacich právnych konzultácií.

Právne služby

Oblasti poskytovania právnych služieb:

 • Správne právo
 • Autorské právo
 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Ústavné právo
 • Trestné právo

Externé odkazy:

Slovenská advokátska komorawww.sak.sk

Min. spravodlivosti SRwww.justice.gov.sk

Ústavný súd SRportal.concourt.sk

Najvyšší súd SRwww.supcourt.gov.sk

Centrum právnej pomociwww.legalaid.sk

Právne predpisy Európskej únieeur-lex.europa.eu

Súdny dvor Európskej úniecuria.europa.eu

Správne právo

 • Zápis práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Priestupkové konanie, správne konanie
 • Živnostenské právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Stavebné právo
 • Ochrana pamiatkového fondu

Autorské právo

 • Autorské zmluvy – vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie
 • Majetkové a osobnostné práva autora
 • Súdne spory v oblasti autorského práva

Občianske právo

 • Sporová agenda o zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
 • Zmluvné pokuty v občianskom práve
 • Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie občianskoprávnych zmlúv
 • Spotrebiteľské právo
 • Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych záväzkov
 • Občianskoprávna sporová i nesporová agenda

Rodinné právo

 • Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • Rozvod manželstva a úprava rodičovských práv k maloletým deťom
 • Určenie rodičovstva

Obchodné právo

 • Spracovávanie návrhov na zápis vzniku, zániku a zmien v obchodných spoločnostiach v obchodnom registri (corporate governance)
 • Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka
 • Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych záväzkov
 • Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie obchodnoprávnych zmlúv
 • Obchodnoprávna sporová agenda

Pracovné právo

 • Vypracovanie, pripomienkovanie, revízia zmlúv a dohôd
 • Uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Náhrada škody v pracovnom práve

Právo sociálneho zabezpečenia

 • Právne zastupovanie v konaniach o odvolaniach proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne

Ústavné právo

 • Právne zastupovanie v konaniach o sťažnostiach fyzických a právnických osôb pre porušenie základných ľudských práv a slobôd

Trestné právo

 • Právne zastupovanie obvinených, ako aj poškodených trestnými činmi

Kontakt

Kontakt

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Dip.Mgmt
Hlavná 45
080 01, Prešov

Mobil: (0)907 129 893

LinkedIn: Ľuba Bereznaninová, JUDr.

Neváhajte, napíšte mi ...

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.